måndag 7 juni 2010

Huddinges mål och budget för 2011

Idag debatterar vi mål och budget för 2011 i kommunfullmäktige i Huddinge. Hela majoritetens förslag finns på www.huddinge.se och där kan man även se debatten live eller i efterhand. Nedan är mitt inledande anförande:

Ordförande, ledamöter

Vi har ett intensivt 2011 framför oss. Skolan, från förskola till gymnasium, kommer att förändras på många sätt. En ny skollag klubbas inom kort av riksdagen, likaså en gymnasiereform och en ny läroplan för grundskolan. Skolverket håller just nu för fullt på att utbilda och informera om det som komma ska. Men det är vi i kommunen, ute på våra skolor som ska se till att förbättringarna verkligen genomförs. I paketet med förändringar ingår bland annat

att lärare ska ha behörighet i det ämnet de undervisar i,
att målen i läroplanen blir tydligare och
att betyg införs från årskurs 6.


Det ska inte längre vara ok att undervisa barn i läsning om man inte har någon utbildning för detta. En biologilärare, utan utbildning i kemi, ska inte behöva hålla i kemilektioner bara för att dessa ämnen båda ligger inom NO-blocket. Våra elever har rätt till lärare med behörighet i det ämnet de undervisar i. Vi har en stor utmaning i att säkerställa detta.

Läroplanen kommer att bli tydligare. Målen kommer att vara mer konkreta för att vi ska få en mer likvärdig undervisning och bedömning. De grundläggande kunskaper man tillägnar sig i matematik ska vara desamma oavsett om man går på Skogåsskolan, Kvarnbergaskolan eller i Vårby skolor. För att detta ska bli möjligt måste våra mattelärare få träffas och diskutera ämnesspecifika frågor över skolgränserna. Träffas och diskutera vad målen innebär. Vad en elev ska ha uppnått för att få ett visst betyg. Utbyta erfarenheter och tips på olika sätt att undervisa, nya läromedel och andra nyheter på området. På samma sätt måste svensklärare, biologilärare osv. få träffas. Vi kommer att utse centrala ämnessamordnare i alla ämnen som ska ansvara för att detta utbyte sker. Detta ger även våra lärare en ny karriärväg.

Betyg behövs i skolan och kommer nu att införas ifrån årskurs 6. Betyg är ett mycket tydligt verktyg för att visa om eleven uppnått de mål som är satta i ämnet. Det är tydligt för föräldrarna och det är tydligt för lärarna. Om en elev riskerar att inte uppnå målen ska ett åtgärdsprogram tas fram så att elever uppnår dessa. Kraven är riktade åt båda håll. Ny forskning visare tydligt att betyg gynnar dem som kommer från studieovana hem mest och särskilt flickor från studieovana hem. Klassresan börjar i klassrummet!

Genom att införa fler steg i betygsskalan ger vi dessutom alla elever en morot att prestera ännu bättre och få feedback direkt i form av en höjning i betyget. När fler elever ska få betyg ställer det krav på att vi ser till att våra lärare är behöriga att sätta betyg och att de lärare vi idag har som inte tidigare satt betyg, som till exempel undervisar i årskurs 6, ges kompetensutveckling för att klara detta.

De allra största reformerna kommer att ske på gymnasiesidan. Antalet nationella program kommer att minska, hobbykurser kommer att rensas bort och man kommer inte lägre behöva läsa högskoleberörighet på en yrkesutbildning. Dessutom kommer lärlingsutbildning att införas. Alla dessa utbildningar är olika sätt att nå samma mål: att våra elever ska kunna få ett jobb i framtiden. Och vägen dit måste få se olika ut eftersom våra elever är individer som alla är olika.

Med tanke på de förändringar som skolan står inför är jag glad att vi har varit återhållsamma tidigare och nu kan ta bort sparkravet i budget 2011. Det är också med tanke på dessa förändringar som vi i samtliga skolnämnder varit ytterst restriktiva med uppdrag. Vårt huvudfokus är på att införa alla förändringar på ett så bra sätt som möjligt. Oppositionen har lagt många fler uppdrag som förvisso är viktiga förslag, om t.ex. stärkt samarbete skola och bibliotek och att öka ungas inflytande men vi väljer att vara tuffare i våra prioriteringar. Det går 15-20 år mellan varje större reform inom skolan och när skolan sist reformerades på 90-talet tog implementeringen allt för lång tid vilket drabbade många elever. Det får inte hända igen och därför är vi restriktiva med uppdrag till skolnämnderna.

Jag vill dock lyfta upp två viktiga uppdrag som vi lägger till grundskolan.

Det första handlar om att ständigt fokusera på att förbättra våra elevers resultat. Att ha fokus på kunskapsuppdraget. Och då väljer vi att särskilt fokusera på pojkars resultat som på senare år försämrats. Forskning pågår på detta område och vi i Huddinge måste ta till oss vad forskningen ger så att vi bättre kan slussa våra pojkar genom skolan.

Det andra uppdraget handlar om modermålundervisning och den modersmålsbaserade undervisningen. Vi har många elever som kommer till Huddinge från andra länder och för dem är det viktigt att få fortsätta utveckla även det språk som är deras modermål. Jag ser detta som ett viktigt utvecklingsområde med stor potential. Särskilt nu när vi samlar nyanlända elever och modersmålsundervisningen på nya Rosenhillsskolan.

Huddinge är en attraktiv kommun som många vill bo i, och vi behöver fortsätta att bygga ut kommunen. Ungdomsbostäder och trygghetsboenden för äldre bör prioriteras. Ungdomsbostäder så att unga kan flytta hemifrån och trygghetsboenden för att äldre som inte längre kan bo kvar i sin bostad kan få bo kvar i kommunen. Vi behöver även se till att man på äldre dar får fortsätta att bo ihop med sin partner även om en i paret måste flytta in på ett äldreboende. Äldreboendet ska inte skilja en åt om man vill leva hela livet ihop och jag är glad att äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att säkerställa detta.

En växande kommun i en växande region behöver bra infrastruktur. Vi som kommun behöver arbeta för att såväl spårväg syd som förbifarten och södertörnsleden blir verklighet så att vi kan locka fler arbetsplatser till vår del av Stockholm. Vi behöver både vägar och spår.

Det finns fler områden som vi vill prioritera 2011. Det är dags att ta steget och bli en mer tillgänglig kommun för alla våra medborgare. Det ska vara enkelt att få reda på vilken plats i förskolekön man har eller hur det går med ens bygglov. Därför måste vi satsa på e-tjänster och servicecenter så att våra medborgare enklare kan ha en kontakt med Huddinge kommun.

Det hållbara samhället är en stor utmaning för alla kommuner. Och vägen dit är lång men varje insats tar oss ett steg på vägen. Under 2011 kommer vi därför att arbeta för att alla våra verksamheter ska kunna påverka sin elräkning så att det lönar sig att spara på energi vilket sparar både miljön och våra skattemedel. Vi vill även öka andelen ekologiska livsmedel i våra verksamheter, Det är bra för både miljön och för våra elevers och äldre hälsa.

Två andra viktiga uppdrag som ligger oss liberaler varmt om hjärtat är att vi ska jämtegera våra verksamheter och att vi ska fortsätta att prioritera resurser till biblioteken. Biblioteken är en viktig plats att mötas på, skaffa sig kunskap och information. En kunskapskommun utan bra bibliotek rimmar mycket illa.

Att jämtegrera innebär att vi enhet för enhet måste genomlysa verksamheten och ställa oss frågan ”bemöter vi våra brukare/kunder/elever på ett jämlikt sätt? Har biblioteken litteratur som tilltalar både män och kvinnor, är våra idrottshallar lika välkommande för tjejer som för killar, ges killar och tjejer lika stort utrymme i klassrummet, får män och kvinnor likvärdiga bedömningar när det gäller hemtjänst? Frågorna är många och viktiga och måste ställas för att vi ska kunna säkerställa att män och kvinnor bemöts likvärdigt.

Slutligen

I den här budgeten synliggör vi även de som vi sällan pratar om. De som mest behöver oss – personer som inte har någonstans att bo, som har någon typ av psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller som av någon anledning tillhör det glömda Sverige. Vi ger Socialnämnden i uppdrag att hitta boenden för dem som är mest utsatta, som i många fall helt förlorat kunskapen om hur det är att bo i ett hem, som levt i kulvertar, portuppgångar och som nu behöver samhället för att förhoppningsvis kunna komma tillbaka till ett någorlunda normalt liv. Ett samhälle som misslyckas med denna grupp kan aldrig kallas för liberalt och därför vill jag särskilt lyfta detta viktiga arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar