måndag 17 februari 2014

Miljardinvesteringar i nya och gamla skolor i Huddinge

Huddinge växer och tre nya skolor kommer att byggas inom den kommande femårsperioden. Samtidigt fortsätter renoveringen av de äldre skolorna i kommunen med fokus på bra arbetsmiljö för elever och lärare. Sammantaget gör detta att kommunen kommer att investera cirka en miljard kronor i skollokaler de kommande fem åren. Behovet av nya skolplatser är stort i Huddinge och vi arbetar under högtryck för att fler skolor ska bli klara så snart som möjligt. 1500 nya skolplatser i Kästa, Glömsta och centrala Huddinge kommer de 3 nya skolorna bidra med.

Det är inte bara nya skolor som behövs utan äldre skolor behöver också rustas upp. Vi har en hel del skolor från 50, 60- och 70-talet som nu behöver genomgripande renoveringar för att ventilation, tillgänglighet och arbetsmiljö för elever och lärare ska hålla måttet. Ur klimatsynpunkt är renoveringarna viktiga eftersom vi genom bättre klimatskal sänker energiförbrukningen för skolorna.

Fakta nya skolor och skolrenonveringar:
Byggnation av en ny skola i Kästa påbörjades våren 2103 och den kommer att stå klar 2015. Våren 2014 kommer byggnation av en ny skola i Glömsta påbörjas för färdigställande 2016 och en ny skola i Solgård utreds med målet att tas i drift 2018. Sammanlagt investeras dryga 700 miljoner i nya skolor.

Kvarnbergsskolan renoveras under 2015/2016 till en beräknad investeringskostnad på 187 miljoner. Edboskolans matsal har byggts ut och köket kommer att renoveras under 2014/2015.

Vidare utreds Stenmoskolans, Utsäljeskolans och Tomtbergaskolans renoveringsbehov och akustikförbättringar i befintliga skolors slöjd-, musik- och idrottssalar genomförs på sex skolor.

Sedan 2011 har den nya Rosenhillskolan tagits i bruk. Vid Segeltorpsskolan och Trångsundskolan har både nybyggnation och stora renoveringar genomförts. Snättringeskolan har fått en ny matsal och Hörningsnässkolans kök har renoverats för att kunna fortsätta att vara tillagningskök.

Se nyhetsinslag i ABC.

söndag 16 februari 2014

Är byggbar mark slut i Stockholmsregionen?

Ja, i alla fall om man ska tro Handelskammaren som presenterat en rapport över tillgången tillmark för framtida bostäder. Bostadsbyggande står ofta i konflikt med riksintressen som skydd av natur och fornminnen och reservat för vägar menar de. Ett område som de lyfter fram där man borde ompröva beslut om naturreservat är på Masmoplatån i Huddinge.

För ett par år sedan beslutade fullmäktige att stora delar av Masmoplatån skulle ingå i Gömmarens naturreservat. Folkpartiet drev hela tiden på för att den del av Masmoplatån där det idag finns en outnyttjad T-baneuppgång skulle bevaras för framtida bostadsbyggande. En del av de mål vi har i kommunen står i konflikt med varandra. Bygga bostäder i kollektivtrafiknära områden kontra bevara naturområden är ett exempel. Tack vare Folkpartiet är dock dörren inte helt stängd för framtida bostäder på Masmoplatån.

måndag 10 februari 2014

Mer likvärdighet med statlig skola

Man kan ju undra varför jag som ansvarig för grundskolan i Huddinge vill förstatliga skolan. Klarar inte Huddinge det uppdraget själva? Jo det gör vi ganska bra men det finns ett antal problem med att skolan ligger under kommunala politiker och tjänstemäns ansvar. Några av dessa lyfter Lewin fram i den utredning som han presenterat idag under namnet "Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen". I utredningen belyser han alla de olika reformer som ledde till att 290 kommuner var tvungna att uppfinna sina egna hjul vilket har lett till att skolans förutsättningar ser så olika ut i Sveriges avlånga land. Det tydligaste exemplet är nog att det kan skilja så mycket i skolpeng mellan två till synes liknande kommuner.

En anledning till att Huddinge klarar sig bra är att vi är en stor kommun som har resurser att avsätta för utveckling och forskning inom skolan. När den nya läroplanen och kursplanerna beslutades hade vi möjlighet att ha implementeringsansvariga inom varje ämne för att arbeta med hur vi når en likvärdig bedömning samt utveckling av undervisningen med avstamp i dessa nya styrdokument. För en mindre kommun kan detta vara svårt, särskilt när man samtidigt kanske brottas med att behöva lägga ner skolor.

Förstatligande är ingen quick-fix som kommer att lösa allt men jag tror att det är rätt väg att gå om vi menar allvar med en mer likvärdig skola.

Läs mer:
SVT, Lotta Edholm, DNFolkpartiet Huddinge