onsdag 26 september 2012

Fokus på kunskap fungerar!

Jag har länge haft mantrat att vi måste ha ett tydligt fokus på kunskapsresultaten i vår politiska styrning av skolan. Och under ett antal år har vi nu arbetat med att se till att det blir så. Kunskapsresultaten har nu en framträdande plats i våra styrdokument och det påverkar vilken information som vi efterfrågar från våra grundskolor och på så sätt styr vi vad de måste analysera och fokusera på. Därför läser jag till min stora glädje i delårsrapporten för grundskolenämnden:

"Detta nya SK-dokument (SK står för systematiskt kvalitetsarbete) för redovisning av måluppfyllelsen har nu använts fullt ut för första gången. I detta dokument ska grundskolorna redovisa och analysera sina resultat vid tre tillfällen under läsåret. En ny process för kvalitetsarbetet har utformats med följande hållpunkter. I januari redovisas och analyseras betygsresultat (årskurs 8-9) och måluppfyllelse (årskurs 1-7) i alla ämnen. I mars redovisas och analyseras resultaten från elevenkäten och i juni redovisas och analyseras resultat från nationella prov (årskurs 3, 6 och 9), betyg och måluppfyllelse i alla ämnen i årskurs 1-7.
En skola kommenterar det nya arbetssättet i sitt SK-dokument: Det nya sättet att kontinuerligt följa upp klassernas kunskaper i alla ämnen har tydliggjort var vi måste sätta in insatser. Det som också framgår tydligt i de SK-dokument som skolorna skrivit är att insatta åtgärder påfallande ofta har effekt redan efter några månader. Skolorna vittnar om att en riktad satsning i exempelvis matematiken för några elever, i en viss klass eller i en hel årskurs ofta avspeglar sig i förbättrad måluppfyllelse i ämnet terminen därpå."
Forsätter vi nu bara att hålla i detta arbete så kommer fler Huddingeelever lämna grundskolan med godkänt och därmed öka sina möjligheter att förverkliga sina framtidsdrömmar.Visst är det underbart!

Den som är nyfiken på hela delårsrapporten kan läsa den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar