måndag 14 maj 2012

Det ska löna sig att vara skicklig lärare i Huddinge

I dagarna presentar vi Huddinges mål och budget för 2013. Bättre kunskapsresultat och ökad likvärdighet står i fokus för grundskolan. Grunden för en bra undervisning är att eleverna möter behöriga, kompetenta och legitimerade lärare. Lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet, liksom rektors förmåga att leda den pedagogiska verksamheten, är avgörande för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i skolan. Därför lägger vi 3 miljoner kronor extra 2013 för en satsning på skickliga lärare i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Nämnden får även i uppdrag att se över lönespridningen för att uppmuntra individuell lönesättning.

För mig är det självklart att det ska löna sig att vara en skicklig lärare och det ska vara attraktivt för skickliga lärare att utveckla skolans verksamhet särskilt i områden där kunskapsresultaten är lägre. Nyckeln till att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i skolan är att satsa på lärarna.

Ett annat viktigt område att arbeta med är hur man ger elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver. Skolinspektionen och våra egna granskningar visar att det alltför ofta antas att det enbart är eleven som ska ändra på sig när den riskerar att inte nå kunskapsmålen. Därför behöver skolans ansvar för att se till att våra elever får de stöd de behöver tydliggöras. För det behövs metoder och kunskap bland lärarna om hur man arbetar inkluderande och möter alla elever.

Nu har vi i mål och budget sagt vad som ska göras. I verksamhetsplanen som tas fram under hösten kommer vi besluta hur dessa prioriteringar ska verkställas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar