fredag 22 oktober 2010

Det är i klassrummet som förändringen ska ske

Under många år har svensk skola halkat efter i internationella jämförelser vad det gäller kunskapsnivån hos våra elever. Däremot har vi klättrat högre och högre i placeringarna när det gäller försämrad arbetsro och utbrett skolk. Den nya skollagen och de nya läroplanerna som nu träder i kraft har ett tydligt fokus på elevernas rätt till bra utbildning.
Eleverna ska ha rätt till att ha behöriga lärare som har utbildning i de ämnen som de undervisar i. Eleverna ska ha rätt till arbetsro i skolan och lärarna ska ha rätt att sätta ned foten när det går överstyr i klassrummet. Både föräldrar och elever ska ha rätt till bra information om elevens kunskapsresultat genom skriftliga omdömen och tidigare betyg. Skolan ska ha verktyg för att fånga upp elever som behöver extra stöd så tidigt som möjligt så att ingen elev riskerar att gå vidare utan tillräckliga kunskaper för att klara nästa nivå. Föräldrar ska ha rätt att överklaga om skolan inte tar fram åtgärdsprogram för hur en elev som halkar efter ska nå kunskapsmålen. Oavsett om våra elever går i en kommunal skola eller i en fristående skola ska de ha rätt till samma skolpeng. Allt detta kommer på sikt att leda till att fler elever får bättre förutsättningar att klara grundskolan och gymnasieskolan och därmed får bättre förutsättningar att uppnå sina drömmar för framtiden.

Men det tar tid att förändra skolan. Senast en större skolreform beslutades, på nittiotalet, var det stora brister i genomförandet. Än idag är inte läroplanen som då togs fullt ut använd i svensk skola och det finns stora skillnader mellan hur olika skolor till exempel tolkar kunskapsmålen vilket gör att det finns stora skillnader i vilka kunskaper våra elever får.

Denna gång är det annorlunda. Om vi verkligen ska förändra skolan måste förändringen ske i klassrummet och då måste den börja med våra lärare. Därför har Huddinge en väl utarbetad plan för hur förändringen ska få genomslag där utbildning för våra lärare står överst på agendan. Därför har vi också att en mental ”Förändring pågår”- skylt på våra kommunala skolor. För förändringsarbetet får inte gå ut över våra elevers rätt till undervisning och då är det viktigt att vi under de närmsta åren låter våra skolor fokusera på undervisningen och förändringsarbetet även om det finns många andra frågor som vi gärna vill att våra skolor skulle arbeta med.

En del förändringar har vi redan genomfört, som lika skolpeng för alla elever oavsett som de går i kommunal skola eller i fristående och stopp för anställningar av obehöriga lärare i den kommunala skolan. Vägen till en kunskapsskola är dock lång och vi har ett stort arbete framför oss men vi är väl förberedda.

Publicerad i månadens nummer av Vårt Huddinge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar